Stichting Groenendijk-Clemens

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel, als algemeen nut beogende instelling, het algemeen belang te dienen door het leveren van een bijdrage aan kunst, cultuur, onderwijs, wetenschap, welzijn en zorg, alles in de ruimste zin des woords. Deze bijdrage als bedoeld in de vorige zin is met name gericht op de economisch en sociaal zwakkeren van de samenleving in binnen-en buitenland, alles in de ruimste zin des woords. Onverminderd het vorenstaande behoort het leveren van een bijdrage aan instellingen met een religieuze achtergrond, al dan niet kwalificerend als een algemeen nut beogende instelling, uitdrukkelijk niet tot de doelstelling van de stichting, een en ander steeds in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

De komende jaren (2018-2022) zal het accent liggen op het stimuleren en ondersteunen van cultuur en educatie (w.o. sport) van jongeren (in beginsel tot 18 jaar) in achterstandssituaties. Daarnaast willen we ook (gezondheids)zorg projecten in Nederland en zelfredzaamheidsprojecten in de derde wereld ondersteunen. Bij het bepalen van de voor ondersteuning in aanmerking komende goede doelen, baseert de Stichting zich op vastgestelde criteria voor donaties.

download het beleidsplan

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden van de bestuursleden ten behoeve van de Stichting zijn onbezoldigd. De bestuursleden komen, overeenkomstig artikel 4 van de statuten van de Stichting, in aanmerking voor een onkostenvergoeding en vacatiegeld. De onkosten moeten redelijkerwijs zijn gemaakt ten behoeve van het uitoefenen van hun functie bij de Stichting. Daarnaast dient het vacatiegeld als redelijk en niet bovenmatig te worden aangemerkt.

Aanvragen donaties

Aanvragen voor donaties/finaciele bijdragen kunnen uitsluitend ingediend worden middels een email naar stichtinggroenendijkclemens@gmail.com. Het bestuur zal deze aanvragen binnen 3 maanden behandelen.